โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย

31 ก.ค.

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย     เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ระดับชั้นอนุบาล 1  อนุบาล 2  และระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา  2554  มีจำนวนนักเรียน  179  คน  ข้าราชการครูทั้งสิ้น  8  คน   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านกลางน้อย  ตำบลค้อทอง  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  จำนวน  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านส้มป่อย  หมู่ที่ 5  จำนวนครัวเรือน     82    หลังคา   ประชากร  374  คน    บ้านกลางน้อย 

หมู่ที่  6   จำนวนครัวเรือน   106    หลังคา    ประชากร  106  คน      บ้านแก้งโพธิ์  หมู่ที่  7  จำนวนครัวเรือน   87  หลังคา   ประชากร  395   คน    บ้านแก้งโพธิ์  หมู่ที่ 10  จำนวนครัวเรือน  156   หลังคา   ประชากร 

432  คน     สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การปกครอง  และศาสนาของชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  98   และอาชีพรับจ้างร้อยละ  2   ประชาชนร้อยละ  100  นับถือศาสนาพุทธ   ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  อยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนด้วยความสงบสุข    มีความสนใจและสนับสนุนในด้านการศึกษาอยู่ในระดับพอใช้  การจัดการศึกษาของโรงเรียน   ในปีการศึกษา  2550  มีปัญหาในด้านคุณภาพการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  71.90  อยู่ในระดับ  ดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: